เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ต้องทำอย่างไร ?

‘ศาสนา’ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน และทุกศาสนาก็ยังมีหลักคำสอนที่ชี้นำให้เราสร้างความดี ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ แต่เมื่อหลาย ๆ คนได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตและได้ลองศึกษารายละเอียดของศาสนาอื่น ๆ ก็อาจะทำให้เกิดความเลื่อมใสจนอยากจะเปลี่ยนไปนับถืออีกศาสนาหนึ่ง

โดยศาสนาอิสลามก็ถือเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีหลักคำสอนและข้อปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธา จนทำให้ใครหลายคนที่ได้เข้ามาศึกษาความเป็นมอย่างถ่องแท้มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนศาสนา

ซึ่งการเข้ารับอิสลามคือการขจัดบาปเก่าที่ติดตัวมา มุสลิมใหม่เปรียบเสมือนผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเด็กแรกคลอด มุสลิมควรพยายามสุดความสามารถเพื่อรักษาตนเองให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการทำความดี และวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนศาสนามาฝากทุกคนกัน

www.everythaistudent.com

1. ศึกษาและสำรวจให้แน่ใจว่าการเป็นมุสลิมคืออะไร ซึ่งข้อปฏิบัติแรกของการเป็นมุสลิม คือมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างและทรงอำนาจสูงสุด เป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การกราบไหว้ และอถทิศตนกระทำความดีเพื่อพระองค์ โดยไม่มีสิ่งอื่นใดมาเทียบได้ อีกทั้ง อิสลามยังเป็นศาสนาที่ดำเนินตามกฎหมายแห่งธรรมชาติ และใกล้ชิดวิถีชีวิตของผู้สร้างมากที่สุด

2. อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งคัมภีร์นี้เป็นแหล่งรวมคำสอนของหลักศาสนาอิสลาม เชื่อกันว่า พระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เคยถูกบิดเบือน อีกทั้ง ยังสนับสนุนพระคัมภีร์ของชาวคริสต์และชาวยิวที่มีมาก่อนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการอ่านอัลกุรอานจะทำให้สามารถเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของศาสนาได้

3. เข้ารับคำแนะนำจากอิหม่าม เกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อศาสนาอิสลาม

4. ปฏิญาณตน หากมีความมั่นใจว่าพร้อมจะอุทิศตนเพื่อศาสนาอิสลามแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือการกล่าวชะฮาดะฮฺ ซึ่งเป็นคำปฏิญาณตนสั้น ๆ เพื่อประกาศการเดินตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺด้วยวาจา หลังจากกาปฏิญาณตนก็จะกลายเป็นมุสลิมเต็มตัว

5. การเป็นสมาชิกในแวดวงมุสลิมอย่างเป็นทางการ คือการชวนพี่น้องมุสลิมมาเป็นพยานในการปฏิญาณตน แต่จริง ๆ แล้วการกล่าวชะฮาดะฮฺ สามารถทำได้โดยลำพัง ด้วยความเข้าใจ ก็ถือว่าเราเป็นมุสลิมในสายพระเนตรของอัลลอฮฺแล้ว

6. ทำความสะอาดร่างกาย หลังจากการเป็นมุสลิมแล้ว สมควรที่จะอาบน้ำเพื่อเป็นการชำระล้าง การกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ว่าเราได้ละทิ้งอดีต อีกทั้งบาปต่าง ๆ ในอดีตยังได้ถูกชำระใหม่ เปรียบเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และหลังจากนี้มุสลิมใหม่ก็จะต้องพยายามยกระดับจิตใตโดยการกระทำแต่สิ่งดี ๆ

และข้อห้ามใหญ่ของการเป็นมุสลิมคือไม่สนับสนุนให้เข่นฆ่า ซึ่งการเข่นฆ่ามนุษย์ในศาสนาหลักของโลกส่วนใหญ่ถือเป็นบาปหนัก ความประพฤติเหล่านี้จะส่งผลให้ไร้ซึ่งความสุขในชีวิต

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนตนเองเพื่อเข้ารับการเป็นมุสลิมที่เราได้รวบรวมมาฝาก ซึ่งหลักการจริง ๆ อาจจะมีวิธีการมากกว่านี้สักนิด หากใครที่มีความพร้อมแล้วได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีแล้ว สามารถเข้ารับการแนะนำและเข้ารับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ จากอิหม่ามได้   

ข้อมูลจาก : มุสลิมไทยโพสต์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *