หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม

 
 
 
ดุอาอฺต่าง ๆ ก่อนจะเข้านอน
 


 


1. ก่อนจะเข้านอน ท่านร่อซูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวดุอาอฺต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

?????????? ????????? ??????? ??????????? ???????? .

???? ????

[ อัลลอฮุมมะ บิสมิกะ อะหฺยา วะบิสมิกะ อะมูตุ ]

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ด้วยพระนามของพระองค์ท่าน ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และด้วยพระนามของพระองค์ท่านข้าพระองค์จะตาย”  บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม

2.  “อ่านตัสเบียะห์   คือกล่าวว่า ????????? ?????    ซุบฮานัลลอฮฺ 33 ครั้ง
     อ่านตะห์มีด    คือกล่าวว่า  ???????? ????    อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ 33 ครั้ง
     อ่านตักบีร  คือกล่าวว่า  ????? ????????  อัลลอฮุอักบัร 33 ครั้ง”  บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม

3.  เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮฺ เข้านอน ท่านจะวางมือขวาของท่านไว้ใต้แก้มขวาของท่าน แล้วอ่านดุอาอฺนี้สามครั้ง

?????????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?????????

[ อัลลอฮุมมะ กินี อะซาบะกะ เยามะตับอะษุ อิบาดะกะ ]

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ ในวันที่พระองค์จะทรงให้ปวงบ่าวของพระองค์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง”  หะดีษศ่อเฮี้ยะฮฺ ในศ่อเฮี้ยฮฺอัตติรมิซียฺ

4.  ในทุก ๆ คืน เมื่อท่านร่อซูลุลลอฮฺ เข้าไปยังที่นอนของท่าน ท่านจะยกมือทั้งสองขึ้นในชิดกันแล้วเป่าลงไปในมือทั้งสอง และอ่านซูเราะฮฺทั้งสามคือ

  • ซูเราะฮฺอัลอิคลาศ 
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ?????? ????? ??????????? ??????????
1. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ ???? ???? ????? ??????
2. อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง ????? ???????
3. พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ ???? ?????? ?????? ????????
4. และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ ?????? ?????? ???? ???????? ?????
  •  ซูเราะฮฺอัลฟะลัก
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ?????? ????? ??????????? ??????????
1.    จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ???? ???????? ??????? ????????
2.    ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น ???? ????? ??? ??????
3.    และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืน เมื่อมันแผ่คลุม ?????? ????? ????????? ????? ??????
4.    และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน ?????? ????? ?????????????? ???? ????????
5.    และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา ?????? ????? ??????? ?????? ??????
  • ซูเราะฮฺอันนาส
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ?????? ????? ??????????? ??????????
 1.    จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ ???? ???????? ??????? ????????
 2.    พระราชาแห่งมนุษยชาติ ?????? ????????
 3.    พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ ?????? ????????
 4.    ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ ???? ????? ??????????? ??????????
 5. ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ ???????? ?????????? ?? ???????? ????????
 6. จากหมู่ญินและมนุษย์  ???? ????????? ??????????

 เมื่ออ่านทั้งสามซูเราะฮฺจบลงแล้ว ให้ใช้มือทั้งสองลูบไปทั่วร่างกายเท่าที่สามารถจะกระทำได้ โดยเริ่มจากศีรษะ ใบหน้า และทั่วร่างกายเบื้องหน้า ทำเช่นนี้สามครั้ง

5.   ?????????? ???????? ???????? ???????? ????????????? ? ???? ?????????? ???????????? ? ???? ????????????? ???????????? ?????? ?????????? ????????? ????? ? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? . ???? ????

[ อัลลอฮุมมะ เคาะลักตะ นัฟซียฺ วะอันตะ ตะตะวัฟฟาฮา, ละกะมะมาตุฮา วะมะหฺยาฮา, อินอะหฺยัยตะฮา ฟะหฺฟัซฮา, วะอินอะมัตตะฮา ฟัฆฟิรละฮา, อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกัลอาฟิยะ ]

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ! พระองค์ท่านเป็นผู้สร้างชีวิตของข้างพระองค์ และพระองค์ก็จะทรงให้มันตายไป การตายและการเป็นของมันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ท่าน หากพระองค์จะทรงให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็ขอพระองค์ได้ทรงรักษามันไว้ด้วย และหากพระองค์จะทรงให้มันตาย ก็ขอให้พระองค์ทรงอภัยให้แก่มันด้วย โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ข้าพระองค์มีสุขภาพดีด้วยเทอญ”  บันทึกโดยมุสลิม

6.  เมื่อท่านประสงค์จะเข้านอนก็จงปัดที่นอนเสียก่อน เพราะบางทีอาจจะมีแมลงหรือสิ่งอื่นใดหลงเหลืออยู่ แล้วจงอ่านดุอาอฺต่อไปนี้

????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????????
 ???? ?????????? ???????? ???????????? ?
 ?????? ????????????? ???????????? ????? ???????? ???? ????????? ????????????? . ???? ????

 

[ บิสมิกะร็อบบียฺ วะเฎาะอฺตุ ญัมบียฺ วะบิกะอัรฟะอะฮฺ, อินอัมซักตะนัฟซียฺ ฟัรฮัมฮา,

วะอิน อัรซัลตะฮา ฟะหฺฟัซฮา บิมาตะหฺฟัซบิฮี อิบาดะกัศศอลิฮีน]

ความว่า “ด้วยพระนามแห่งพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางสีข้างของข้าพระองค์ลง และด้วยพระนามแห่งพระองค์ท่าน ข้าพระองค์จะยกมันขึ้น หากพระองค์จะทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ ก็ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่มันด้วย และหากพระองค์ทรงปล่อยมันไว้ ก็ขอพระองค์ได้ทรงดูแลรักษามันไว้ เสมือนกับที่พระองค์ได้ทรงดูแลรักษาปวงบ่าวที่ดีทั้งหลายของพระองค์”  บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม

7.  ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า

?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ???????? ???????? ?
???????? ??????????? ???????? ?  ?? ???????? ???? ??????? ?????? ???? ???????? ?
 ???????? ??????????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? . ???? ???? .

[ อัลลอฮุมมะ อัสลัมตุนัฟซียฺ อิลัยกะ, วะเฟาวัฎตุอัมรีอิลัยกะ วะอัลญะอฺตุเซาะฮฺรีอิลัยกะ
เราะฮฺบะตัน วะร็อฆบะตันอิลัยกะ, ลามัลญะอะ วะลามันญา มิลกะอิลลาอิลัยกะ
อามันตุ บิกิตาบิกัลละซียฺ อันซัลตะ วะนะบียิกัลละซียฺอัรซัลตะ ]

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ! ข้าพระองค์ได้มอบตัวข้าพระองค์แด่พระองค์ท่านแล้ว และข้าพระองค์ขอมอบกิจการงานของข้าพระองค์แด่พระองค์ท่าน และข้าพระองค์ขอพักพิงพระองค์ด้วยความหวาดเกรงและความปรารถนาต่อพระองค์ ไม่มีที่พักพิงและทางรอดพ้นใด ๆ จากพระองค์ นอกจากจะต้องกลับไปหาพระองค์ ข้าพระองค์ศรัทธาต่อคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมา และศรัทธาต่อนบีของพระองค์ที่พระองค์ทรงส่งมา”

    ถ้าหากท่านตายในคืนนั้น ท่านก็จะตายในสภาพของผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติ ปราศจากการตั้งภาคี และจงให้ถ้อยคำกล่าวนี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่ท่านจะกล่าวออกมาในคืนนั้น  บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม

8.      ???????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ???? ???????? . ???? ????

[ อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซียฺ อัฏอะมะนา วะสะกอนา วะกะฟานา วะอาวานา

ฟะกัมมิมมันลา กาฟิยะละฮู วะลามุอฺวียฺ ]

ความว่า บันทึกโดยมุสลิม“การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรม สิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงประทานอาหารแก่เรา และประทานเครื่องดื่มแก่เรา และทรงประทานให้เราพอเพียง และทรงประทานที่อยู่ให้แก่เรา กี่มากน้อยแล้วที่ไม่มีผู้ให้ความพอเพียงแก่เขา และไม่มีผู้ให้ที่อยู่แก่เขา” 

9.  เมื่อท่านจะเข้านอน ให้ท่านอ่านอายะฮฺอัลกุรซียฺ คืออายะฮฺที่ 255 จากซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ

( ????? ?? ?????? ???? ??? .. ) ????? .

จนกระทั่งจบอายะฮฺ เพราะเมื่อท่านอ่านมันแล้ว จะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ และชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้ท่านตลอดคืนจนกระทั่งรุ่งเช้า”  บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ

10.  เมื่อท่านนอนไม่หลับจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการคิดมากหรือมีความเครียด ให้ท่านอ่านดุอาอฺต้นนี้

?? ?????? ???? ????? ????????? ?????????? ? ????? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ?????????

[ ลาอิลาหะ อิลลัลลอฮุลวาหิดุลเกาะฮฺฮาร, ร็อบบุสสะมาวาติวัลอัรฎฺ วะมาบัยนะฮุมา อัลอะซีซุลฆ็อฟฟาร]

ความว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และผู้ที่อยุ่ระหว่างมันทั้งสองคือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอภัยโทษ”  บันทึกโดยอันนะซาอียฺและอัลบานียฺว่าเป็นหะดีษศ่อเฮี้ยะฮฺ

11.  ดุอาอฺเมื่อมีความวิตกกังวลหรือมีความหวาดกลัว หรืออยู่โดยลำพังและคิดมาก คือ

???????? ??????????? ????? ??????????? ???? ???????? ??????????? ? ??????? ????????? ? ?????? ????????? ?????????????? ???? ??????????? .

[ อะอูซุ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมะติ มินเฆาะเฎาะบิฮิ วะอิกอบิฮี, วะชัรริอิบาดิฮี, วะมินฮะมะซาติชชะยาฏีน อัยยะหฺฎุรูน ]

ความว่า “ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยคำกล่าวอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺให้พ้นจากความกริ้วของพระองค์ ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ และให้พ้นจากความชั่วร้ายของบ่าวของพระองค์ และให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของบรรดาชัยฏอนทั้งหลาย และการที่พวกมันจะเข้ามาหาข้าพระองค์” หะดีษหะซัน ในศ่อเฮียะฮฺอัตติรมิซียฺ

12.  จะทำอย่างไรเมื่อฝันดีและฝันร้าย การฝันดีมาจากอัลลอฮฺ ส่วนการฝันร้ายมาจากชัยฏอน เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านฝันเห็นสิ่งดี ๆ อย่าได้เล่าให้ผู้ใดฟัง นอกจากบุคคลที่เขาชอบพอหรือมีความสนิทสนมกัน ส่วนเมื่อเขาฝันเห็นสิ่งไม่ดีหรือฝันร้าย ในขณะที่เขานอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นมาเขาควรปฏิบัติดังนี้

-    เป่าไปทางเบื้องซ้ายสามครั้ง
-    ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฏอนและความชั่ว ความเลวร้ายที่เขาฝันเห็น สามครั้ง
-    อย่าเล่าสิ่งที่ฝันเห็นแก่ผู้ใด
-    พลิกหรือขยับตัวจากสภาพเดิม
บันทึกโดยมุสลิม
 

 
อัพเดตเมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2550 07:33 น.
เปิดอ่านแล้ว 1058 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com